Κατά 20% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη για την ΟΛΠ ΑΕ το α’ εξάμηνο του 2019, καθώς ανήλθαν σε 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε., ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 70,6 εκατ. ευρώ έναντι 63,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% (7,1 εκατ. ευρώ). H μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τον ΟΛΠ, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ (+18,6%), των εσόδων από δεξαμενισμούς (+41,2%), και των εσόδων από την κρουαζιέρα (+14,6%).

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 21,9 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 17% σε σχέση με τα 18,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ το συνολικό κόστος και οι δαπάνες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 49,4 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 (+7,3%).

Οι αμοιβές προσωπικού που αποτελούν καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ έναντι 28,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του προσωπικού λόγω της χορήγησης κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. YU Zeng Gang σχολίασε: «Είναι σημαντικό ότι για ένα ακόμη εξάμηνο τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας παρουσιάζουν θετική μεταβολή. Συνεχίζουμε με τον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του λιμένα Πειραιά. Η έγκριση του Master Plan είναι ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».