Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Γιώργου
Χουλιαράκη και Ναυτιλίας& Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη αυξάνεται η
ωριαία αποζημίωση των καθηγητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών
Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων.

Με την εν λόγω απόφαση (Αριθμ. 2231.2-6/29660/2019) οι
καθηγητές στις  παραπάνω Σχολές  οι οποίοι δεν συνδέονται με τον δημόσιο
τομέα,  θα παίρνουν  20 ευρώ την ώρα, για κάθε ώρα πρακτικής ή
θεωρητικής διδασκαλίας, εξέτασης ή επιτήρησης, αν έχουν Διδακτορικό Τίτλο
Σπουδών. Η ίδια αμοιβή  ορίζεται στα
17,20 ευρώ αν έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις η
αύξηση γίνεται μόνον αν ο εν λόγω τίτλος σπουδών είναι προσόν πρόσληψης.

Στους κατόχους 
πτυχίου ΑΕΙ ή κατάλληλου πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή
μηχανής Α’ Τάξης Ε.Ν.  ή στους
διπλωματούχους Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ Τάξης Ε.Ν. η
αμοιβή είναι 17,00 ευρώ.  Στους  κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ή στους καθηγητές ξένων
γλωσσών με πτυχίου ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων  για τη χορήγηση άδειας
διδασκαλίας σε φροντιστήρια, η αμοιβή είναι 16,00 ευρώ την ώρα.  Στους λοιπούς διδάσκοντες η αμοιβή ορίζεται
στα 15,00 ευρώ την ώρα.

Με την ίδια απόφαση 
οι αμοιβές  καθηγητών οι οποίοι
συνδέονται με το Δημόσιο, στις αντίστοιχες Σχολές
ορίζονται ως εξής: Για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους κ.ά. η αμοιβή είναι 8
ευρώ την ώρα.  Για τους κατόχους ΤΕΙ
είναι 7,00 ευρώ και για τους λοιπούς διδάσκοντες είναι 6,00 ευρώ  την ώρα.

Αναλυτικά η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1737/17-05-2019.