Με αφορμή την αυριανή λήξη της προθεσμίας για την εγγραφή
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, και
των επαγγελματικών πλοίων  στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Πλοίων («e-Μητρώο
Πλοίων»), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ανακοινώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο e-μητρώο 3.285 επαγγελματικά σκάφη σε
σύνολο περίπου πέντε χιλιάδων διακοσίων(5.200). Επίσης έχουν εγγραφεί 247
ημερόπλοια σε σύνολο επτακοσίων (700).

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει προωθήσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τροπολογία,για να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας.Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα προσδιοριστεί ο χρόνος της παράτασης.

Συναφώς αποστέλλεται αναλυτικός πίνακας με τις εγγραφές των πλοίων που έγιναν από τον Νοέμβριο του 2018, έως τις 10 Μαΐου 2019.

Μήνας Επαγγελματικά Ημερόπλοια Σύνολα
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018 91 0 91
Ιανουάριος 2019 474 0 474
Φεβρουάριος 2019 384 4 388
Μάρτιος 2019 722 26 748
Απρίλιος 2019 1.155 122 1.277
Μάιος 2019 (έως 13-05) 553 118 671
Σύνολα 3.379 270 3.649
Ποσοστό
συμμετοχής στο e-Μητρώο
Τα επαγγελματικά
πλοία αναψυχής
υπολογίζονται ότι είναι περίπου
5.200 65,0%
Τα Ημερόπλοια
υπολογίζονται ότι είναι περίπου
700 38,6%